Tildeling av programmidler etter utlysning i 2017

      Kommentarer er skrudd av for Tildeling av programmidler etter utlysning i 2017

De regionale helseforetakene har etter utlysning tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).

Programmet har en langsiktig bevilgning over Statsbudsjettet og er opprettet for å gi flere pasienter mulighet til å delta i kliniske studier gjennom en mer forutsigbar finansiering. KLINBEFORSK skal også bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur som grunnlag for kunnskapsutvikling og kliniske studier av høy kvalitet. Prosjekter finansiert av KLINBEFORSK skal derfor legge til rette for inkludering av pasienter fra alle helseregioner, og det stilles i tillegg krav til brukermedvirkning og forskningsaktivitet i de fire regionene.

Etter søknadsfrist 30. april 2017, ble i alt 48 søknader vurdert av en internasjonal fagkomité etter kriterier for kvalitet og forventet nytteverdi. Komiteen har bestått av 7 eksperter med lang erfaring innen klinisk behandlingsforskning. Komiteens innstilling ble deretter vedtatt i møte mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene den 20. november

– Fagmiljøene har respondert svært positivt på programmets innretning, og vi har mottatt søknader med en stor tematisk bredde. Denne rundens tildeling inkluderer bl.a. en klinisk studie med barn som pasientgruppe og en stor, innovativ studie innen psykisk helse.  Vi får også inn et stort antall søknader til prosjekter som ikke har mulighet til å hente inn kommersiell støtte, og dette understreker betydningen av en slik finansieringsordning, sier programstyrets leder Øystein Krüger.

Følgende prosjekter er etter vedtak i møte mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helsefortakene 20. november 2017 tildelt midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning:

Prosjekttittel Søkerinstitusjon Prosjektleder Budsjett      
BEta-Blocker Treatment after Acute Myocardial Infarction in revascularized patients with preserved left ventricular systolic function (BETAMI trial) HSØ – Oslo universitetssykehus HF Dan Atar 14 999 000
Improved prediction of outcome by global strain and mechanical dispersion in patients with myocardial infarction. heart failure and primary prophylactic internal defibrillator. HSØ – Oslo universitetssykehus HF Thor Edvardsen 17 775 000
Establishment of Molecular profiling for Individual clinical routine Treatment decisions in Early Breast Cancer (EMIT) – clinical trials HSØ – Oslo universitetssykehus HF Bjørn Naume 20 000 000
BackToBasic HSØ – Oslo universitetssykehus HF John-Anker Zwart 17 847 000
Innovative steroid treatment to reduce asthma development in first-time rhinovirus induced wheezing – INSTAR HMN – St. Olav’s Hospital HF Henrik Døllner 20 000 000
Immunotherapy for Hematological Malignancies- A Path to Cure HMN – St. Olav’s Hospital HF Henrik Hjorth-Hansen 9 862 000
Changing the specialist mental health care HV – Helse Bergen HF Gerd Kvale 20 000 000

124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

      Kommentarer er skrudd av for 124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert prosjekt mottar en støtte på mellom 12 og 20 millioner kroner over fem år.

KLINBEFORSK er opprettet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å imøtekomme behovet for flere større nasjonale kliniske studier av høy kvalitet og med forutsigbar finansiering.  Programmet skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21.

For å oppnå dette er det stilt spesifikke krav til prosjektene: Det skal legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner, og brukermedvirkning skal være inkludert. I tillegg må prosjektene ha deltakelse fra forskningsmiljøer i alle fire helseregioner.

Viktig program for spesialisthelsetjenesten

«Programmet er et stort løft for klinisk behandlingsforskning i Norge. De regionale helseforetakene har samarbeidet godt og tett om utviklingen av programmet, og vi ønsker å gjøre mer for å imøtekomme morgendagens krav til pasientbehandling. KLINBEFORSK er et viktig bidrag i denne sammenhengen, og vi har store forventninger til de syv prosjektene som nå mottar midler», sier programstyret leder, Per Morten Sandset. «Årets tildeling har stor tematisk spredning, og det er særlig gledelig at det i denne runden også er gitt støtte til et forskningsprosjekt som inkluderer barn», sier han.

Tildelte programmidler fordelt på fagområde. Klassifiseringen er utført av søkerne selv etter HRCS-klassifisering ved søknadstidspunktet.

Tildeling av KLINBEFORSK-prosjekter

Til sammen ble det behandlet 51 søknader etter første utlysning av programmidler høsten 2016. Syv av disse får finansiering, noe som innebærer en innvilgelse på 14 %. Samtlige søknader er vurdert og rangert av internasjonale fageksperter med særlig stor kompetanse innen kliniske studier og behandlingsforskning. De tildelte midlene er gitt til de prosjektene som har oppnådd høyest rangering etter vurdering av både vitenskapelig kvalitet og forventet nytte. Endelig vedtak om tildeling av programmidlene ble fattet i møte mellom de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene 27. februar 2017.

Her er oversikten over de prosjektene som har fått tildelt programmidler i første utlysning:

Prosjektleder Tittel Budsjett (mill. kr)
Lars Bø Randomized autologous hematopoietic stem cell transplantation vs. Alemtuzumab for patients with relapsing remitting Multiple Sclerosis (RAM-MS) 19.97
Bjørn Atle Bjørnbeth Acetylsalisylic acid as secondary prevention in colorectal cancer (ASAC Trial) 19.37
Espen Andre Haavardsholm A Norwegian multicentre trial assessing the effectiveness of tailoring infliximab treatment by therapeutic drug monitoring, the NOR-DRUM study 12.43
Ellisiv B Mathiesen Tenecteplase in wake-up ischaemic stroke trial – TWIST 15.49
Torbjørn Omland PRevention of cArdiac Dysfunction during Adjuvant breast cancer therapy (PRADA-2): A randomized, placebo-controlled, multicenter Trial 20.00
Håvard Ove Skjerven The Norwegian Antibiotics for Pneumonia in Children (NAPiC) study 19.32
Oddbjørn Straume A Phase 1b/2 clinical trial with Axl kinase inhibitor BGB324 in combination with Dabrafenib/Trametinib or Pembrolizumab in metastatic melanoma: Identification of predictive markers of response 17.57

Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

      Kommentarer er skrudd av for Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)  skal bidra til at flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. Videre skal programmet bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur, samt bidra til å styrke grunnlaget for å levere effektive og sikre helsetjenester av høy kvalitet. Studier som finansieres gjennom programmet skal imøtekomme behov identifisert av pasienten, i tjenesten, av beslutningstakere og av forskeren selv.

Mer om KLINBEFORSK

LogoNasjonalt forskningsprogram

Personvern og informasjonssikkerhet