Skip to content

Tildeling av 129 millioner til klinisk behandlingsforskning

Publisert av RHFforsk_admin den

Syv kliniske behandlingsstudier med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 129,4 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 22. november 2021.

Fem av prosjektene oppnådde tildeling av forskningsmidler i årets åpne utlysning. Prosjektene som har fått midler viser stor tematisk bredde og omfatter forskning på igangsetting av fødsel, behandling av pasienter med Parkinsons sykdom, binyrebarksvikt, slitasjegikt og eldre pasienter med prostatakreft.

Det er gledelig at forskningsmiljøene har svart godt på utlysningen og har etablert lagarbeid for forskning på tvers av alle helseregionene. Prosjekter som er tildelt midler er av stor betydning for pasientene og for spesialisthelsetjenesten, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør og leder av programstyret for KLINBEFORSK.    

Behovsidentifisert forskning

I årets utlysning er det avsatt midler til behovsidentifisert forskning. Dette er forskningsmidler øremerket to spesifikke forskningsområder som er gitt prioritet på bakgrunn av forskningsbehov som er avdekket i Nye metoder og etter innspill fra brukere.

Det er tildelt totalt 40 millioner kroner til forskning på kirurgisk behandling av lipødem og ikke-kirurgisk behandling av alvorlig fedme hos barn og unge. Disse prosjektene vil bidra til et mer kunnskapsbasert behandlingstilbud for de berørte pasientgruppene, sier Frich.

Om KLINBEFORSK
KLINBEFORSK finansierer nasjonale kliniske behandlingsstudier med samarbeidspartnere i alle helseregioner. Programmet står sentralt i oppfølgingen av Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025. Søknadene til programmet vurderes av en bredt sammensatt, internasjonal fagkomité med særskilt kompetanse innen klinisk behandlingsforskning. Ett av programmets hovedmål er å bidra til at flere norske pasienter får tilbud om utprøvende behandling gjennom strukturerte kliniske studier. Prosjekter som mottar programmidler skal legge til rette for rekruttering av pasienter fra hele landet og inkludere brukere i ulike faser av prosjektene. Brukere er også representert i KLINBEFORSKs programstyre.

Prosjekter støttet av KLINBEFORSK (alfabetisk):

Prosjektleder navn / koordinerende institusjonProsjektets tittelTildeling (mill. kr)
Åpen utlysning
Ida Kristin Haugen / Diakonhjemmet sykehus ASPainful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treated with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy: The PICASSO trial18,7
Eystein Sverre Husebye / Helse Bergen HFRegistry-based randomized trial of glucocorticoid replacement in adrenal insufficiency12,3
Sven Löffeler / Sykehuset i Vestfold HFA randomized, controlled, multicenter clinical trial of immediate tumor-directed therapy versus initial conservative management in older patients with non-metastatic, high-risk prostate cancer19,3
Trond Melbye Michelsen / Oslo universitetssykehus HFSAINT: SAfe INduction of labor Trial.20,0
Charalampos Tzoulis / Helse Bergen HFNO-PARK: a phase II randomized controlled trial of nicotinamide riboside in early Parkinson’s disease20,0
Behovsidentifisert forskning
Jøran Hjelmesæth / Sykehuset i Vestfold HFeBATTLE Obesity (eHealth BehAvioral TreaTment of adoLEscent Obesity – 2-month low-energy-diet followed by 1-yr cognitive behavioral therapy with or without semaglutide)20,0
Hildur Skuladottir / Haraldsplass Diakonale SykehusKirurgisk behandling av lipødem19,2
Kategorier: Nyheter