Skip to content

Føringer for søknader

Søknader til KLINBEFORSK skal sendes inn gjennom de regionale helseforetakenes felles søknadsplattform eSøknad.


For 2021 er det utviklet egne føringer for:

A. prosjektsøknader til KLINBEFORSK (tematisk åpen utlysning)

B. søknader om midler til behovsidentifisert forskning.

NB: Søknadsfristen for årets utlysning utløp 30. april 2021.

Hvem kan søke?

Det kan søkes gjennom helseforetak eller private, ideelle sykehus med søknadsadgang til de regionale helseforetakenes forskningsmidler (se egen liste her). Andre private institusjoner med søknadsadgang til regionale forskningsmidler kan ikke opptre som søkerinstitusjoner, men kan være deltakere i prosjektene.

Prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere (minst én per region) skal være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og under hele prosjektperioden.

En prosjektleder kan kun sende inn én søknad, men kan inngå som samarbeidspartner i flere prosjekter.

Personer som har fylt 70 år ved prosjektstart har ikke søknadsadgang. Dersom prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søkerinstitusjonen vedlegge en skriftlig redegjørelse for overføring av prosjektlederansvaret, og hvordan dette vil bli håndtert.

Et prosjekt kan ikke oppnå tildeling av forskningsmidler mer enn en gang innenfor én og samme prosjektperiode.

A. Prosjektsøknader til KLINBEFORSK

KLINBEFORSK støtter prosjekter med forskningsmidler over en periode på inntil fem år. Søknadssrammen per prosjekt er satt til 5 – 20 millioner kroner for prosjektperioden. Budsjettet skal begrunnes og må være realistisk for gjennomføringen av prosjektet.

Alle merkostnader for gjennomføring av forskningsprosjektet kan søkes dekket. Ordinære behandlingskostnader forutsettes imidlertid dekket av sykehusene/institusjonene selv.

Bidrag til pasientrekruttering er begrenset til norske pasienter.

Etablering av nasjonalt forskningsnettverk kan inngå som del av prosjektet.

Mulige budsjettelementer:

 • Vitenskapelige stillinger: PhD-stipender finansiert av KLINBEFORSK skal ha varighet tilsvarende tre årsverk. Stipendet kan tas ut som en 50 – 100 % stilling i løpet av prosjektperioden med ansettelse ved en søknadsberettiget institusjon. Se søknadsskjema i eSøknad for spesifisering av stillingsandel og varighet. Bruk gjerne skjemaets felt for «utfyllende informasjon» dersom det er behov for å angi ytterligere detaljer for stillingen. PhD-stipend tildeles rundsum og skal angis i søknadsskjema som «personal etter sats». Årlig rundsum utgjør 1 156 000 kr (sats for 2021) og består av lønn og sosiale kostnader samt et driftstilskudd.
  Øvrige vitenskapelige stillinger, som postdoktor (maks. tre årsverk), forsker eller annet forskningspersonell (koordinator, forskningssykepleier o.a.), skal legges inn i skjema under «personal uten sats» der det angis lønnskostnader for stillingen.
 • Driftskostnader, inkludert legemidler og materiell.
 • Kjøp av tjenester fra forskningsstøtteenheter, inkludert særskilte infrastrukturkostnader for gjennomføring av prosjektene (f.eks. monitorering, datahåndtering, eCRF-løsning osv.).
 • Kostnader knyttet til brukermedvirkning.

Indirekte prosjektkostnader knyttet til institusjonenes faste utgifter (f.eks. husleie, strøm, renhold og administrative støttefunksjoner o.l.) dekkes ikke av KLINBEFORSK.

Krav til søknaden:

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk.
 • Prosjektet skal være ledet fra en søknadsberettiget institusjon (jf. oversikten over søkerinstitusjoner) og forankret i institusjonens forskningsledelse.
 • Prosjektet skal ha samarbeidspartnere i alle fire helseregioner fra minst én av de søkerberettigede institusjonene. Samarbeidspartnerne skal oppføres i søknadsskjema.
 • Obligatoriske vedlegg:
  • Prosjektbeskrivelse etter mal for KLINBEFORSK  (maks. 10 sider)
  • CV med publikasjonsliste for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere fra hver av de tre øvrige regionene (maks. 5 sider per deltaker)

Se også generelle betingelser for søknader.

Andre vedlegg skal ikke inkluderes i søknaden og vil ikke behandles videre. Det gjøres oppmerksom på at søknader som ikke følger føringer og formatkrav vil bli avvist.

B. Søknader om midler til behovsidentifisert forskning

I programplanen for KLINBEFORSK er det nedfelt at programmet skal søke å dekke kunnskapsbehov og -gap av stor betydning for pasientbehandling. Dette målet søkes oppnådd bl.a. ved bruk av virkemiddelet «behovsidentifisert forskning», der innspill fra kunnskapsoppsummeringer og etablerte systemer som Nye metoder bringes inn til programmet. For utlysningen i 2021, har de regionale fagdirektørene, gjennom Nye metoder, identifisert et behov for forskning innen kirurgisk behandling av lipødem og ikke-kirurgisk behandling av barn/unge med alvorlig fedme.

Prioritering: I utlysningen av prosjektmidler fra KLINBEFORSK i 2021, vil det bli gitt prioritet til søknader knyttet til studier av kirurgisk behandling av lipødem og ikke-kirurgisk behandling av barn/unge med alvorlig fedme. Prioriteringen følger av vedtak i møte for KLINBEFORSKs programstyre 21. januar 2021.

Søknader om forskningsmidler til de prioriterte områdene skal oppfylle programplanens intensjon.

Krav til søknaden:

 • Søknadens prosjektbeskrivelse og alle vedlegg skal skrives på engelsk. Se for øvrig krav til prosjektbeskrivelsen som beskrevet under Åpen tematisk utlysning.
 • Prosjektet skal være ledet fra en søknadsberettiget institusjon (jf. oversikten over søkerinstitusjoner) og forankret i institusjonens forskningsledelse.
 • Prosjektet må ha samarbeidspartnere i alle fire helseregioner fra minst én av de angitte søknadsberettigede institusjonene. Samarbeidspartnere skal være oppført i søknadsskjema.
 • CV med publikasjonsliste for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere fra hver av de tre øvrige regionene (maks. 5 sider per deltaker)

Generelle betingelser for alle søknader til KLINBEFORSK

Brukermedvirkning er obligatorisk for alle søknader til KLINBEFORSK. Det må legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner, og prosjektene skal ha et klinisk forskningssamarbeid med deltakelse fra helseforetak eller private, ideelle sykehus i alle fire helseregioner.

Forskningssamarbeidet må oppfylle kravene til medforfatterskap ihht. Vancouverreglene. Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de deltakende institusjoner forskere/forskergruppene skal tydeliggjøres, og søknaden skal omtale hvordan det nasjonale samarbeidet vil gi merverdi.

Prosjektene skal fortrinnsvis gjøre bruk av nasjonal infrastruktur tilpasset formålet, slik som NorCRIN. Det forutsettes at prosjektene benytter systemer (f.eks. eCRF-løsninger) som tilfredsstiller gjeldende lovkrav. Et prosjekt kan inngå som del av et internasjonalt samarbeid, men det forutsettes at den norske deltakelsen er sentral i alle deler av prosjektet.

Prosjekter kan inkludere samarbeid med industri. Et slikt samarbeid forutsetter likevel at prosjektet er forankret i søkerinstitusjonen og imøtekommer behov hos pasienten og tjenesten. Industribidraget skal tydeliggjøres i søknadens prosjektbeskrivelse og budsjett.

Det skal kun være én prosjektleder og én ansvarlig institusjon i hvert prosjekt. Før prosjektstart skal det inngås en avtale mellom finansiør og deltakende institusjoner som regulerer partenes rettigheter og plikter i prosjektet.

Spørsmål til utlysningen kan rettes til programadministrasjonen på e-post: klinbeforsk@helse-sorost.no .