Skip to content

Føringer for søknader

Det kan søkes gjennom helseforetak eller private, ideelle sykehus med søknadsadgang til de regionale helseforetakenes forskningsmidler (se egen liste her). Andre private institusjoner med søknadsadgang til regionale forskningsmidler kan ikke opptre som søkerinstitusjoner, men kan være deltakere i prosjektene.

Prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere (minst én per region) skal være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og under hele prosjektperioden.

En prosjektleder kan kun sende inn én søknad, men kan inngå som samarbeidspartner i flere prosjekter.

Personer som har fylt 70 år ved prosjektstart har ikke søknadsadgang. Dersom prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søkerinstitusjonen vedlegge en skriftlig redegjørelse for overføring av prosjektlederansvaret, og hvordan dette vil bli håndtert.

Et prosjekt kan ikke oppnå tildeling av forskningsmidler mer enn en gang innenfor én og samme prosjektperiode.

KLINBEFORSK støtter prosjekter med forskningsmidler over en periode på inntil fem år. Søknadssrammen per prosjekt er satt til 5 – 20 millioner kroner for prosjektperioden.

Budsjettet skal begrunnes og må være realistisk for gjennomføringen av prosjektet.

Alle merkostnader for gjennomføring av forskningsprosjektet kan søkes dekket. Ordinære behandlingskostnader forutsettes imidlertid dekket av sykehusene/institusjonene selv. Bidrag til pasientrekruttering er begrenset til norske pasienter.

Etablering av nasjonalt forskningsnettverk kan inngå som del av prosjektet.

 • Vitenskapelige stillinger: PhD-stipender finansiert av KLINBEFORSK skal ha varighet tilsvarende tre årsverk. Stipendet kan tas ut som en 50 – 100 % stilling i løpet av prosjektperioden med ansettelse ved en søknadsberettiget institusjon. Se søknadsskjema i eSøknad for spesifisering av stillingsandel og varighet. Bruk gjerne skjemaets felt for «utfyllende informasjon» dersom det er behov for å angi ytterligere detaljer for stillingen. 
 • PhD-stipend tildeles rundsum og skal angis i søknadsskjema som «personal etter sats». Årlig rundsum utgjør 1 187 000 kr (sats for 2022) og består av lønn og sosiale kostnader samt et driftstilskudd.
 • Øvrige vitenskapelige stillinger, som postdoktor (maks. tre årsverk), forsker eller annet forskningspersonell (koordinator, forskningssykepleier o.a.), skal legges inn i skjema under «personal uten sats» der det angis lønnskostnader for stillingen.
 • Driftskostnader, inkludert legemidler og materiell.
 • Kjøp av tjenester fra forskningsstøtteenheter, inkludert særskilte infrastrukturkostnader for gjennomføring av prosjektene (f.eks. monitorering, datahåndtering, eCRF-løsning osv.).
 • Kostnader knyttet til brukermedvirkning.

Indirekte kostnader knyttet til institusjonenes faste utgifter (f.eks. husleie, strøm, renhold og administrative støttefunksjoner o.l.) dekkes ikke av KLINBEFORSK.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk.
 • Prosjektet skal være ledet fra en søknadsberettiget institusjon (jf. oversikten over søkerinstitusjoner) og forankret i institusjonens forskningsledelse.
 • Prosjektet skal ha samarbeidspartnere i alle fire helseregioner fra minst én av de søkerberettigede institusjonene. Samarbeidspartnerne skal oppføres i søknadsskjema.
 • Obligatoriske vedlegg: Prosjektbeskrivelse etter mal for KLINBEFORSK  (maks. 10 sider), CV med publikasjonsliste for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere fra hver av de tre øvrige regionene (maks. 5 sider per deltaker). Se også generelle betingelser for søknader. Andre vedlegg skal ikke inkluderes i søknaden og vil ikke behandles videre. Det gjøres oppmerksom på at søknader som ikke følger føringer og formatkrav vil bli avvist.

I programplanen for KLINBEFORSK er det nedfelt at programmet skal søke å dekke kunnskapsbehov og -gap av stor betydning for pasientbehandling. Dette målet søkes oppnådd bl.a. ved bruk av virkemiddelet «behovsidentifisert forskning», der innspill fra kunnskapsoppsummeringer og etablerte systemer som Nye metoder bringes inn til programmet.

Søknader om prioriterte midler skal følge en to-trinns søknadsprosess

 1. Til søknadsfrist 29. april 2022, bes søkere innen prioriterte områder fylle ut fullstendig søknadsskjema i esøknad, inkl. budsjettoversikt og oversikt over samarbeidspartnere. Prosjektleder skal laste opp egen CV med publikasjonsliste, men søknaden sendes inn uten prosjektbeskrivelse i denne runden. (Last opp et blankt ark her for å sende inn søknaden på dette trinnet.)
 2. Søknadene vil evalueres strategisk opp mot de prioriterte områdene av KLINBEFORSKs programstyre. Etter evaluering, vil utvalgte søkere bli bedt om å revidere sin søknad og komplettere denne med fullstendig prosjektbeskrivelse og samarbeidspartneres CV/publikasjonsliste. Det vil her være mulig å gjøre mindre endringer i prosjektets budsjett innsendt for trinn 1.

Alle fullstendige søknader vil bli vurdert etter kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandlingen av eksterne fageksperter, mens endelig anbefaling om innstilling til støtte foretas av programstyret.

Brukermedvirkning er obligatorisk for alle søknader til KLINBEFORSK. Det må legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner, og prosjektene skal ha et klinisk forskningssamarbeid med deltakelse fra helseforetak eller private, ideelle sykehus i alle fire helseregioner.

Forskningssamarbeidet skal oppfylle kravene til medforfatterskap ihht. Vancouverreglene. Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de deltakende institusjoner forskere/forskergruppene skal tydeliggjøres, og søknaden skal omtale hvordan det nasjonale samarbeidet vil gi merverdi.

Prosjektene skal fortrinnsvis gjøre bruk av nasjonal infrastruktur tilpasset formålet, slik som NorCRIN. Det forutsettes at prosjektene benytter systemer (f.eks. eCRF-løsninger) som tilfredsstiller gjeldende lovkrav. Teknologiske løsninger for stordata, kunstig intelligens og maskinlæring kan inngå som en del av prosjektaktivitetene.

Et prosjekt kan inngå som del av et internasjonalt samarbeid, men dette forutsetter at den norske deltakelsen er sentral i alle deler av prosjektet.