Skip to content

Søknadsvurdering

Etter utløpt søknadsfrist, vil alle søknader gjennomgås av KLINBEFORSKs programadministrasjon. Søknader som ikke oppfyller formatkravene for søknader til programmet, mangler obligatoriske vedlegg eller lignene kan bli avvist på formelt grunnlag.

Søknadene blir deretter vurdert etter gitte vurderingskriterier(*) av medlemmer i en fagkomité. Medlemmene er rekruttert fra de andre nordiske landene på bakgrunn av sin ekspertise innen klinisk forskning. Komiteens sammensetning søkes å reflektere søknadenes fagprofil i så stor grad som mulig.

Vurderingskriteriene inneholder delkriterier knyttet til vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for prosjektet. Kvalitet og forventet nytteverdi er likestilt i vurderingsprosessen. Hvert kriterium graderes etter en skala fra 1-5 (best). An English translation of the criteria is available here.

Delkriterier for vitenskapelig kvalitet:

Prosjektdesign og originalitet:

 • Vitenskapelig bakgrunn for prosjektet
 • Oversikt over forskningsfronten, “state-of-the-art”, aktuell referanselitteratur
 • Framstilling av hypoteser, mål og milepæler
 • Beskrivelse av stillinger og roller tilknyttet prosjektet
 • Faglig nyhetsverdi og originalitet i forhold til forskningsfronten på fagområdet
 • Innovasjonsgrad, utfordrer prosjektet, gjennom f.eks. bruk av nye teorier/metoder, gjeldende praksis?

Gjennomførbarhet:

 • Realistisk og hensiktsmessig plan for gjennomføring (datainnsamling, metoder, analyser, statistikk osv.)
 • Identifisert risiko med evt. alternative strategier for gjennomføring
 • Tilgjengelige data fra pilotprosjekter, andre preliminære data der relevant
 • Realistisk budsjett

Søkers kvalitet (relatert til status for karrieren) og prosjektets forskningsmiljø:

 • Kompetanse og kvalifikasjoner
 • Produktivitet
 • Kompetanse relatert til prosjektledelse/veiledning
 • Selvstendighet i henhold til status for karrieren
 • Infrastruktur, tilgang til utstyr og ressurser, nødvendig faglige nettverk
 • Relevante samarbeidspartnere
 • Læringsmiljø, veiledningskapasitet og –kompetanse
 • Tverrfaglighet (der relevant)

Delkriterier for prosjektets forventede nytteverdi:

Begrunnelse i behov 

 • Behov i spesialisthelsetjenesten
 • Prosjektets målgruppe(r), dvs. pasientgruppe(r), pårørende, andre identifiserte brukere
 • Dekking av kunnskapshull

Implementeringsmuligheter

 • Realistiske implementeringsplaner/translasjon av forskning til forbedret praksis
 • Realistisk tidsperspektiv (kort/lang sikt)
 • Identifiserte avhengigheter til utvikling på andre områder, alternative strategier

Betydning av ny kunnskap og kompetansebygging

 • Realistisk betydning for helsetjenesten, mulige forbedringer av eksisterende tilbud/praksis
 • Viktighet av kunnskapservervelse/dekking av kunnskapshull, akademisk verdi
 • Samfunnsnytte, muligheter for generalisering/ bred anvendelse av ny kunnskap/metoder/prosedyrer

Søknadene skal i tillegg beskrive følgende obligatoriske elementer som vurderes som godkjent/ikke godkjent uten tallkarakterer: 

Gjennomslagskraft og synlighet

 • Plan for formidling; publikasjoner, artikler, websider osv.
 • Andre relevante måter å spre ny kunnskap på, både nasjonalt og internasjonalt

Plan for brukermedvirkning 


*Søknader til KLINBEFORSK vurderes etter vurderingskriteriene for vitenskapelig kvalitet og forventet nytte etablert etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til de fire RHFene i 2015. Kriteriene ble utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe nedsatt av RHFenes strategigruppe for forskning.