Skip to content

Prosjektendringer

Dersom det oppstår vesentlige endringer i et prosjekt finansiert av KLINBEFORSK, skal endringen informeres om og klareres med finansieringskilden ved KLINBEFORSKs administrasjon. Dette skal skje ved at prosjektleder leverer en søknad om endring – en skriftlig endringsmelding – på e-post til klinbeforsk@helse-sorost.no. Søknader om endringer vil bli behandlet fortløpende. Mal for endringsmeldingen kan finnes her. Programadministrasjonen står fritt til å be programstyret om en vurdering ved særlig omfattende endringer samt å avgjøre hvilke følger dette skal få. En endring ansees som «vesentlig» dersom den omfatter endringer av betingelser for prosjektet slik det er beskrevet i  opprinnelig søknad, spesielt knyttet til:

 1. Betingelser for forskningsaktiviteten, inkludert:
  • sammensetning av aktive samarbeidspartnere
  • budsjett- og aktivitetsfordeling mellom regionene
 2. Vitenskapelige stillinger:
  • bytte av prosjektleder, f.eks. pga avsluttet arbeidsforhold ved søkerinstitusjonen, oppnådd øvre aldersgrense på 70 år e.l.
  • bytte av prosjektdeltakere
  • permisjoner utover 6 måneder
  • endringer av doktorgrads-, postdoktor- eller forskerkandidat (finansiert av prosjektmidlene). Ved bytte av doktorgradskandidat forutsettes det at det er tilgjengelige midler til 3 fulle årsverk for den nye kandidaten.
 3. Budsjettmessige forhold og prosjektets varighet
  • utsatt dato for prosjektstart
  • større endringer i budsjett (i størrelsesorden 200 000 kroner)

   Mindre endringer kan avtales mellom prosjektdeltagerne, men skal da framgå ved årlig rapportering. Alle personer i vitenskapelige stillinger skal ansettes ved deltakerinstitusjonen slik det er angitt i søknaden. Det regionale helseforetaket der koordinerende institusjon hører hjemme vil motta en orientering om vesentlige endringer i prosjektet.