Skip to content

Brukermedvirkning

I program for klinisk behandlingsforskning er brukermedvirkning obligatorisk i alle prosjekter og skal omtales i søknadens prosjektbeskrivelse. Det skal beskrives hvem som er brukere, samt redegjøres for omfang, innhold og betydning av brukermedvirkning. Brukerrepresentanter skal kunne ha innflytelse på design, planlegging, gjennomføring og formidling av prosjektene.

Hvem er brukere?

Brukere er de som drar nytte av forskningsresultatene, i denne sammenhengen primært pasientene. Pårørende kan også være brukere i de tilfellene hvor de helt eller delvis ivaretar pasientens interesser.

Merk! Pasienter som inkluderes i kliniske studier anses ikke som brukere.

Hva kan brukere bidra med?

Det overordnede målet med brukermedvirkning er at den skal bidra til økt nytteverdi og bedre kvalitet i forskningen. Resultater fra forskning får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. I tillegg vil pasienter ha personlig kjennskap til en sykdom, og derav ofte kunne gi et mer generelt perspektiv på problemstillingene innen forskningsfeltet. Fageksperter vil kunne ha en annen vinkling og erfaring enn pasienter som bruker en tjeneste eller lever med en helsetilstand. 

Brukermedvirkning innebærer også en demokratisering av forskningen ved at de som den angår kan påvirke offentlig finansiert forskning. I KLINBEFORSK skal brukere inkluderes som rådgivere / samarbeidspartnere i flere faser av forskningsprosjektet.

Brukere kan f.eks.:

  • bidra til å identifisere forskningsspørsmål og relevante endepunkt
    bidra til forbedret forskningsdesign
  • delta i utvikling av spørreskjema eller informasjonsmateriellbidra til tilrettelegging av rekruttering av pasienter til studienebringe inn brukerperspektiver i analyse og fortolkning av resultatene
  • bidra med og i formidling av forskningsresultatene
    delta i referansegrupper Hvor finner man brukere?

Brukere til forskningsprosjekter kan innhentes på ulike måter, f.eks. gjennom kontakt med aktuell pasient-/brukerorganisasjon lokalt eller regionalt, eller brukerutvalg, brukerpaneler/pasientråd ved et helseforetak.

Prosjekter med finansiering fra Program for klinisk behandlingsforskning skal rapportere årlig på status for brukermedvirkning som del av den faglige rapporteringen.

Se også Nasjonal veileder for brukermedvirkning for mer informasjon.