Skip to content

Rapportering og registrering av prosjekter

Forskningsmidler bevilget av KLINBEFORSK skal benyttes i henhold til de føringer som er gitt i utlysningen samt i KLINBEFORSKs programplan og til de formål som er lagt til grunn i søknaden med tilhørende prosjektbeskrivelse. Programadministrasjonen har som oppgave å sikre at prosjektene gjennomføres på tilfredsstillende måte som angitt i fastsatte planer, og som ledd i denne oppfølgingen er prosjekter med bevilgning fra KLINBEFORSK forpliktet til å rapportere årlig både faglig og økonomisk. Manglende rapportering ansees som vesentlig mislighold.

Rapportering for KLINEBFORSK består av to separate skjema som skal fylles ut for rapporteringsperioden. Rapporteringsskjema sendes til de aktuelle prosjektlederne på e-post.

Alle prosjekter som mottar programmidler skal registrere sine studier i kliniskestudier/helsenorge.no.

Innsatsfaktorer, resultater og effekter av programmet vil inngå i HelseOmsorg21 Monitor.