Skip to content

Forskningsmidler til studie av legemiddelbehandling av koronasykdom

Publisert av RHFforsk_admin den

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) har tildelt 20 millioner kroner til en klinisk studie av behandling ved COVID-19 sykdom.

Sykehus fra alle helseregioner skal delta i studien NOR-Solidarity som koordineres fra Oslo universitetssykehus. Prosjektledelsen består blant annet av professor Pål Aukrust og forsker og overlege Andreas Barratt-Due. Den norske studien vil inngå i den større globale SOLIDARITY-studien i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO).

NOR-Solidarity vil undersøke effekten av ulike legemidler ved COVID-19 sykdom, herunder hydroksyklorokin og remdesivir. Det er forventet at rundt 700 norske pasienter vil kunne bli inkludert i studien.

Det er et flott samarbeid om behandlingsforskning som nå kan realiseres. Per dags dato er det 29 norske sykehus som deltar. Det er behov for kunnskap om medikamentell behandling av pasienter som rammes av koronavirus, og store studier er viktige for å gi pålitelige svar, sier Jan Frich som er programstyreleder i KLINBEFORSK og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.  

Lenke til nettside til den norske NOR Solidarity studien:

http://nor-solidaritytrial.net/index.html

Lenke til nettside for WHOs “Solidarity” clinical trial for COVID-19 behandling:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments

Kategorier: Nyheter