Vurdering av søknader

Etter utløpt søknadsfrist blir alle søknader gjennomgått av KLINBEFORSKs programadministrasjon. Søknader som ikke oppfyller formatkravene for søknader til programmet, mangler obligatoriske vedlegg eller lignene kan bli avvist på formelt grunnlag.

Søknadene blir deretter vurdert etter gitte vurderingskriterier(*) av medlemmer i en fagkomité. Medlemmene er rekruttert fra de andre nordiske landene på bakgrunn av sin ekspertiske innen klinisk forskning. Komiteens sammensetning søkes å reflektere søknadenes fagprofil i så stor grad som mulig.

Vurderingskriteriene inneholder fem delkriterier knyttet til vitenskapelig kvalitet for prosjektet og fem delkriterier knyttet til forventet nytteverdi. Kvalitet og forventet nytte er likestilt i vurderingsprosessen. Hvert kriterium graderes etter en skala fra 1-5. Translation of the criteria is available here.

Delkriterier for kvalitet:

Originalitet:

 • Faglig nyhetsverdi og originalitet i forhold til forskningsfronten på fagområdet
 • Innovasjonsgrad, utfordrer prosjektet, f.eks. gjennom bruk av teori/metode, gjeldende praksis?

Søknadens utforming:

 • Vitenskapelig bakgrunn for prosjektet
 • Oversikt over forskningsfronten, “state-of-the-art”, aktuell referanselitteratur
 • Framstilling av hypoteser, mål og milepæler
 • Beskrivelse av stillinger og roller

Gjennomførbarhet:

 • Realistisk og hensiktsmessig plan for gjennomføring (datainnsamling, metoder, analyser, statistikk osv.)
 • Identifisert risiko med evt. alternative strategier for gjennomføring
 • Tilgjengelige data fra pilotprosjekter, andre preliminære data der relevant
 • Realistisk budsjett

Søkers kvalitet (relatert til status for karrieren):

 • Kompetanse og kvalifikasjoner
 • Produktivitet
 • Kompetanse relatert til prosjektledelse/veiledning
 • Selvstendighet i henhold til status for karrieren

Forskningsmiljø:

 • Infrastruktur, tilgang til utstyr og ressurser, nødvendig faglige nettverk
 • Relevante samarbeidspartnere
 • Læringsmiljø, veiledningskapasitet og – kompetanse
 • Tverrfaglighet der relevant

Delkriterier for prosjektets forventede nytteverdi:

Begrunnelse i behov 

 • Prosjektets målgruppe(r), dvs. pasientgruppe(r), pårørende, andre identifiserte brukere
 • Behov i spesialisthelsetjenesten
 • Dekking av kunnskapshull
 • Øvrige samfunnsbehov

Betydning av ny kunnskap

 • Realistisk betydning for helsetjenesten, mulige forbedringer av eksisterende tilbud/praksis
 • Viktighet av kunnskapservervelse/dekking av kunnskapshull, akademisk nytte
 • Samfunnsnytte, muligheter for generalisering/ bred kunnskapsanvendelse

Implementeringsmuligheter

 • Realistiske implementeringsplaner/translasjon av forskning til forbedret praksis
 • Realistisk tidsperspektiv (kort/lang sikt)
 • Identifiserte avhengigheter til utvikling på andre områder

Kompetansebygging

 • Nødvendig kompetanseheving i helsetjenesten
 • Utvikling av metodekunnskap, teknikker
 • Styrking av fagfelt

Gjennomslagskraft og synlighet

 • Plan for formidling; publikasjoner, artikler, websider osv.
 • Plan for brukermedvirkning hvis relevant
 • Andre relevante måter å spre ny kunnskap på, både nasjonalt og internasjonalt

 

*Søknader til KLINBEFORSK vurderes etter vurderingskriteriene for vitenskapelig kvalitet og forventet nytte etablert etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til de fire RHFene i 2015. Kriteriene ble utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe nedsatt av RHFenes strategigruppe for forskning.