Skip to content

Klageadgang

Dersom du mener at vedtak om avvisning eller avslag på en søknad skyldes saksbehandlingsfeil, kan dette vedtaket påklages. Informasjonen nedenfor beskriver hvilke vedtak og typer feil som kan påklages, hvordan en klage kan fremmes, og hvordan denne vil bli behandlet.

Hva kan påklages?

Det er kun formelle saksbehandlingsfeil ved avvisning eller avslag av en søknad som kan påklages. Utøvelse av faglig skjønn ved vurdering av en søknad kan ikke påklages.

En søknad kan bli avvist, dvs. at den ikke går videre i søknadsbehandling og -vurdering, dersom det er påvist formelle feil og mangler ved søknaden i henhold til utlysningens innhold og kriterier. I slike tilfeller vil søker bli informert om avvisningen kort tid etter søknadsfrist. En søknad får avslag dersom den ikke når opp i konkurransen om forskningsmidler etter en faglig skjønnsvurdering etter gitte vurderingskriterier, og det er kun formelle saksbehandlingsfeil under vurderingsprosessen som kan påklages, ikke den faglige skjønnsvurderingen i seg selv.

Hvordan går man fram for å klage?

Prosjektleder må fremme en skriftlig klage gjennom søkerinstitusjon. Dette innebærer at klagen må være signert av forskningsledelsen ved søkerinstitusjonen.

Klagen skal være kortfattet og begrunnet.

Klagen sendes til postmottak@helse-sorost.no ved leder for programstyret med kopi til klinbeforsk@helse-sorost.no.

Fristen for å klage er tre uker etter mottak av avvisning eller avslag av søknaden. Fristen gjelder fra henholdsvis mottatt avvisningsbrev eller tilbakemelding fra vurderingskomiteen.

Hvordan behandles klagen?

Etter mottak av en klage, vil sekretariatet for KLINBEFORSK tilskrive søkerinstitusjonen innen tre uker med kopi til prosjektleder. Det vil da bli redegjort for den administrative behandlingen av søknaden, spesielt vedrørende forhold som gjelder påpekte saksbehandlingsfeil.

Dersom søkerinstitusjonen velger å opprettholde klagen etter denne redegjørelsen, vil den bli oversendt et eget klageutvalg.