Om programmet

Kliniske studier gir pasienter mulighet til å delta i utprøvende behandling og øker kunnskapen om forebyggende tiltak, diagnostiske metoder, og behandlings- og rehabiliteringstiltak. I dag er tilbudet om utprøvende behandling til pasienter begrenset på grunn av at det pågår for få og små kliniske studier i Norge.

For å imøtekomme behovet for flere større nasjonale kliniske studier av høy kvalitet og med forutsigbar finansiering, har Helse- og omsorgsdepartementet fra 2016 ønsket å etablere en felles satsing på kliniske multisenterstudier i helseforetakene som svarer til behov identifisert av pasienten, i tjenesten, av beslutningstakere og av forskeren selv. Satsingen er organisert som et felles forskningsprogram kalt Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).

Definisjon

Klinisk behandlingsforskning omfatter inklusjon av pasienter og har som formål å forbedre eksisterende behandlingsrutiner, inkludert bruk av legemidler og medisinsk teknologi, og/eller å utvikle og evaluere nye. Det kan også være sammenliknende effektstudier, som evaluering av diagnostiske metoder, etablerte legemidler eller effektivisering av prosesser og behandlingsrutiner.

Tematiske avgrensninger

Programmet er tematisk åpent for alle kliniske fagområder, men det skal søke å dekke kunnskapsbehov og kunnskapsgap av stor betydning for pasientbehandling. Dette kan identifiseres gjennom f.eks kunnskapsoppsummeringer eller Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Sykdomsgrupper av stort omfang som representerer en betydelig samfunnsutfordring vil være særlig aktuelle. Dette utelukker ikke kliniske behandlingsstudier av mindre og sårbare pasientgrupper der kunnskapsbehovene er store.

Rene epidemiologiske og genetiske studier, observasjonelle kliniske studier, helsetjenesteforskning, translasjonsforskning, basalmedisinsk forskning o.l. faller utenfor intensjonen med forskningsprogrammet.

Prosjektene kan benytte nasjonale helseregistre som grunnlag for sammenliknende effektstudier ved at pasienter fra hele landet randomiseres til ulike behandlingsstudier og følges opp som del av registeret. Studier basert på registre må også være kliniske behandlingsstudier og oppfylle kravet om deltagelse av forskningsmiljøer fra alle regioner i prosjektet.

Mål for programmet

Hovedmålene med et program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten er at det skal gi flere pasienter mulighet til å delta i utprøvende behandling gjennom klinisk behandlingsforskning, bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur og styrke grunnlaget for å gi helsetjenester som er effektive, sikre og av god kvalitet.

Finansierende departement

Helse- og omsorgsdepartementet; tilskuddet er på totalt 130 mill. kroner for utlysning i 2016.

Se også fullstendig programplan her.