Skip to content

Utlysning

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialist-helsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Programmet eies av de regionale helseforetakene og er satt opp som et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. KLINBEFORSK har som formål å dekke kunnskapsbehov av stor betydning for pasientbehandlingen.

De regionale helseforetakene lyser i 2024 åpent ut ca. 170 mill. kroner til nasjonale, kliniske behandlingsstudier. For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning.

I årets utlysning vil det bli gitt prioritet til søknader for klinisk behandlingsforskning innen protonterapi. Det forutsettes imidlertid at søknadene vurderes som støtteverdige innenfor rammen av utlysningen etter faglig vurdering som for øvrige søknader.

Det gjøres oppmerksom på at KLINBEFORSK imøteser studier med bruk av ny studiedesign for tilrettelegging for persontilpasset medisin og gjennomføring av desentraliserte kliniske studier.

I tråd med Nasjonal strategi for persontilpasset 2023-2030 skal søknader om programmidler fra KLINBEFORSK inkludere og redegjøre for bruk av eksplorative markører for stratifisering og persontilpasning der det er relevant.

Søknadsfrist for utlysningen er satt til 15. mai 2024 kl. 16:00.

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende krav til søknaden:

  • Søknadens prosjektbeskrivelse og alle vedlegg skal skrives på engelsk. Se for øvrig krav til prosjektbeskrivelsen som beskrevet under føringer. Søknadene skal følge disse rammebetingelsene med hensyn til varighet, maksimalt støttebeløp, budsjettelementer etc..
  • Prosjektet skal være ledet fra en søknadsberettiget institusjon med forankring i institusjonens forskningsledelse.
  • Prosjektet skal inkludere brukermedvirkning og samarbeidspartnere i alle fire helseregioner fra minst én av de angitte søknadsberettigede institusjonene. Samarbeidspartnere skal være oppført i søknadsskjema.
  • Det skal legges til rette for pasientinklusjon fra alle helseregioner.
  • Søknaden skal følges av CV med publikasjonsliste for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere fra hver av de tre øvrige regionene (maks. 5 sider per deltaker)

Alle søknader til KLINBEFORSK skal fremmes gjennom søknadsportalen eSøknad. (Portalen åpnes for søknader medio februar)