Utlysning

Søknader til KLINBEFORSK skal sendes inn gjennom de regionale helseforetakenes felles søknadsplattform eSøknad.

Søknadsfrist for programmet i 2018 settes til 30. april kl 16:00. Ny utlysning vil følge på nettsidene med publisering primo februar. 


Generelt for søknadene:

Brukermedvirkning er obligatorisk for alle søknader til KLINBEFORSK. Det må legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner, og prosjektene skal ha et klinisk forskningssamarbeid med aktiv deltakelse fra helseforetak eller private, ideelle sykehus i alle fire helseregioner. Forskningssamarbeidet må oppfylle kravene til medforfatterskap ihht. Vancouverreglene. Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de deltakende institusjoner forskere/forskergruppene skal tydeliggjøres, og søknaden skal omtale hvordan det nasjonale samarbeidet vil gi merverdi.

Prosjektene skal fortrinnsvis gjøre bruk av nasjonal infrastruktur tilpasset formålet, slik som NorCRIN. Det forutsettes at prosjektene benytter systemer (f.eks. eCRF-løsninger) som tilfredsstiller gjeldende lovkrav. Et prosjekt kan inngå som del av et internasjonalt samarbeid, men det forutsettes at den norske deltakelsen er sentral i alle deler av prosjektet.

Prosjekter kan inkludere samarbeid med industri. Et slikt samarbeid forutsetter likevel at prosjektet er forankret i søkerinstitusjonen og imøtekommer behov hos pasienten og tjenesten. Industribidraget skal tydeliggjøres i søknadens prosjektbeskrivelse og budsjett.

Det skal kun være én prosjektleder og én ansvarlig institusjon i hvert prosjekt. Før prosjektstart skal deltakende institusjoner inngå en avtale som regulerer samarbeidspartnernes rettigheter og plikter i prosjektet.

Det vil ikke bli tildelt forskningsmidler til samme hovedprosjekt innenfor én prosjektperiode.

Hvem kan søke?

 • Det kan søkes gjennom helseforetak eller private, ideelle sykehus med søknadsadgang til de regionale helseforetakenes forskningsmidler (se egen liste her). Andre private institusjoner med søknadsadgang til regionale forskningsmidler kan ikke opptre som søkerinstitusjoner, men kan være deltaker i prosjektene.
 • Prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere (minst én per region) må være ansatt i minst 20 % stilling ved en søkerberettiget institusjon på søknadstidspunktet og under hele prosjektperioden.
 • Samme prosjektleder kan kun sende inn én søknad, men kan inngå som samarbeidspartner i flere prosjekter.
 • Personer som har fylt 70 år ved prosjektstart har ikke søknadsadgang. Dersom prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søkerinstitusjon vedlegge en skriftlig redegjørelse for overføring av prosjektlederansvaret og hvordan dette vil bli håndtert.

Hva kan det søkes om?

 • Prosjektene i KLINBEFORSK kan ha en varighet på inntil fem år. Tildelingsrammen per prosjekt er satt til 5 – 20 millioner kroner totalt for prosjektperioden. Budsjettet skal begrunnes og må være realistisk for gjennomføringen av prosjektet.
 • Etablering av nasjonalt forskningsnettverk kan inngå som del av prosjektet.
 • Alle merkostnader for gjennomføring av forskningsprosjektet kan søkes dekket. Ordinære behandlingskostnader forutsettes imidlertid dekket av sykehusene/institusjonene.

Mulige budsjettelementer:

 • Vitenskapelige stillinger: PhD – varighet tilsvarende 3 årsverk; postdoktor, forsker – varighet 1-4 årsverk. Stillingene kan tas ut som 50 eller 100 % i løpet av prosjektperioden og må være tilknyttet en søkerinstitusjon.
 • Forskningsstøttepersonell, inkludert koordinator.
 • Driftskostnader, inkludert legemidler og materiell.
 • Kjøp av tjenester fra forskningsstøtteenheter, inkludert ekstra infrastrukturkostnader for gjennomføring av prosjektene (f.eks. monitorering).
 • Kostnader til brukermedvirkning.
 • Det kan ikke søkes om dekning av kostnader knyttet til institusjonenes faste utgifter (f.eks. husleie, strøm, renhold og administrative støttefunksjoner o.l.).

Krav til søknaden:

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk.
 • Prosjektet skal være forankret i og ledet fra en søknadsberettiget institusjon (jf. oversikten over søkerinstitusjoner.)
 • Prosjektet må ha samarbeidspartnere fra minst én av de angitte søkerinstitusjonene i alle fire helseregioner. Samarbeidspartnere må være oppført i søknadsskjema.
 • Obligatoriske vedlegg:
  • Prosjektbeskrivelse etter mal for KLINBEFORSK  (maks. 10 sider)
  • CV med publikasjonsliste for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere fra hver av de tre øvrige regionene (maks. 5 sider per deltaker)

Andre vedlegg skal ikke inkluderes i søknaden og vil ikke behandles videre. Søknader som ikke tilfredsstiller kravene over vil bli avvist.

NB! Det er ikke tillat å sende inn søknader med identisk eller svært likelydende prosjektbeskrivelser. I slike tilfeller kan begge søknader bli avvist.

Søknader til KLINBEFORSK skal sendes inn gjennom de regionale helseforetakenes felles søknadsplattform eSøknad.

LogoNasjonalt forskningsprogram