Tildeling av prosjektmidler

Endelig bevilgningsvedtak for KLINBEFORSK fattes i fellesskap av de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene. For tildeling av prosjektmidler utlyst i 2019, gjøres dette vedtaket i møte 18. november 2019. Listen over innvilgede prosjekter publiseres på programmets nettsider umiddelbart.

Det gjøres oppmerksom på at prosjektmidlene skal håndteres og regnskapsføres i helseforetak/ privat, ideelt sykehus. Det er et krav at stillinger som finansieres av tildelte midler skal besettes i samsvar med institusjonenes regler for utlysning og tilsetting. Vitenskapelig personell skal ansettes i helseforetak / privat, ideelt sykehus.