Tildeling av prosjektmidler

Endelig bevilgningsvedtak for KLINBEFORSK fattes av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. For tildeling av prosjektmidler utlyst i 2017, gjøres dette vedtaket i interregionalt AD-møte i november 2017. Liste over tildelte prosjekter publiseres på programmets nettsider samme dag.

Prosjektmidlene skal håndteres og regnskapsføres i helseforetak/ privat, ideelt sykehus. Det er et krav at stillinger som finansieres av tildelte midler skal besettes i samsvar med institusjonenes regler for utlysning og tilsetting. Vitenskapelig personell skal ansettes i helseforetak / privat, ideelt sykehus.