Rapportering og registrering av prosjekter

Faglig fremdrift, inklusive brukermedvirkning og eventuell bruk av behovsidentifisert forskning som virkemiddel samt regnskap for prosjektene skal rapporteres årlig til de regionale helseforetakene gjennom det elektroniske systemet eRapport.

Alle prosjekter som mottar programmidler skal registrere sine studier i kliniskestudier/helsenorge.no (pasientvennlig sammendrag). I tillegg kan prosjektene registreres i databasene ClinicalTrials.gov, European Clinical Trials Database (EudraCT) og CRIStin sin prosjektkatalog. I CRIStin skal prosjektene klassifiseres ved bruk av Health Research Classification System (HRCS).

Innsatsfaktorer, resultater og effekter av programmet vil inngå i HelseOmsorg21 Monitor.