Melding om prosjektendringer

Vesentlige endringer og utsettelser i prosjekter finansiert av programmidlene må klareres med finansiøren ved administrasjonen for KLINBEFORSK. Dette skal skje ved at prosjektleder leverer en skriftlig endringsmelding på e-post til klinbeforsk@helse-sorost.no. Søknader om endringer behandles fortløpene. Mal for endringsmeldingen kan finnes her.

Ved særlig omfattende avvik kan programstyret bli bedt om å vurdere hvilke følger avviket skal få.

En endring ansees som «vesentlig» dersom den omfatter endringer knyttet til:

  1. Betingelser for forskningsaktiviteten, inkludert fordelingen mellom regionene, slik denne er definert i søknaden
  2. Vitenskapelige stillinger:
    • bytte av prosjektleder/prosjektdeltagere
    • permisjoner
    • endre stillingsandel/ -type
    • bytte av kandidat (finansiert av prosjektmidlene)

Mindre endringer kan avtales mellom prosjektdeltagerne, men skal da redegjøres for ved årlig rapportering. Alle personer i vitenskapelige stillinger skal ansettes ved deltakerinstitusjonen som angitt i søknaden.

Det regionale helseforetaket i den aktuelle regionen vil motta en orientering om alle endringer i prosjektet.