Melding om prosjektendringer

Vesentlige endringer og utsettelser i prosjekter finansiert av programmidlene må klareres med finansiøren ved administrasjonen for KLINBEFORSK. Dette skal skje ved at prosjektleder leverer en skriftlig endringsmelding på e-post til klinbeforsk@helse-sorost.no. Søknader om endringer behandles fortløpene. Mal for endringsmeldingen kan finnes her.

Ved særlig omfattende avvik kan programstyret bli bedt om å vurdere hvilke følger avviket skal få.

En endring ansees som «vesentlig» dersom den omfatter endringer knyttet til:

 1. Betingelser for forskningsaktiviteten, inkludert:
  • sammensetningen av samarbeidspartnere
  • fordelingen mellom regionene
 2. Vitenskapelige stillinger:
  • bytte av prosjektleder pga avsluttet arbeidsforhold ved søkerinstitusjonen, oppnådd øvre aldersgrense på 70 år e.l.
  • bytte av prosjektdeltakere
  • permisjoner utover 6 måneder
  • endring av stillingsandel/ -type
  • bytte av doktorgrads-, postdoktor- eller forskerkandidat (finansiert av prosjektmidlene). Ved bytte av doktorgradskandidat forutsettes det at det er tilgjengelige midler til 3 fulle årsverk for den nye kandidaten.
 3. Andre endringer:
 • utsatt dato for prosjektstart m.m.

  Mindre endringer kan avtales mellom prosjektdeltagerne, men skal da redegjøres for ved årlig rapportering. Alle personer i vitenskapelige stillinger skal ansettes ved deltakerinstitusjonen slik det er angitt i søknaden.

  Det regionale helseforetaket i den aktuelle regionen vil motta en orientering om vesentlige endringer i prosjektet.