Utlysning

De regionale helseforetakene lyser i fellesskap ut ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier og sammenliknende effektstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle/evaluere nye. For samtlige prosjekter kreves deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning.

Det nasjonale programmet KLINBEFORSK skal bidra til at flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. Utlysningen er tematisk åpen for alle kliniske fagområder, men skal søke å dekke kunnskapsbehov og kunnskapsgap av stor betydning for pasientbehandling.

Søknader til KLINBEFORSK skal sendes inn gjennom de regionale helseforetakenes felles søknadsplattform eSøknad.

Søknadsfrist for programmet er 12. oktober 2016 kl 16:00

Mer om KLINBEFORSK

Føringer for søkere til programmet:

Hvem kan søke?

 • Helseforetak eller private, ideelle sykehus som kan søke de regionale helseforetakenes forskningsmidler, se egen liste her. Andre private institusjoner med søknadsadgang til regionale forskningsmidler kan ikke være søkerinstitusjoner, men kan delta i prosjektene.
 • Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling i søkerinstitusjon på søknadstidspunktet og under hele prosjektperioden.
 • Samme prosjektleder kan kun sende inn én søknad, men kan være samarbeidspartner i flere prosjekter.
 • Personer over 70 år (f. 1946 eller tidligere) ved prosjektstart har ikke søknadsadgang. Dersom prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søkerinstitusjon vedlegge en skriftlig redegjørelse om hvordan dette vil bli håndtert.

Hva kan det søkes om?

 • Prosjektene i KLINBEFORSK kan ha en varighet på inntil fem år. Tildelingsrammen per prosjekt er minimum 5 millioner kroner og maksimum 20 millioner kroner totalt for prosjektperioden.
 • Etablering av nasjonale forskningsnettverk kan inngå som del av prosjektet.
 • Alle merkostnader for gjennomføring av forskningsprosjektet kan søkes dekket. Ordinære behandlingskostnader forutsettes imidlertid dekket av sykehusene/institusjonene.
 • Mulige budsjettelementer:
  • Vitenskapelige stillinger på postdoktor- eller forskernivå med en varighet på 1-4 årsverk. Behovet må begrunnes, og stillingene må tilknyttes en søkerinstitusjon. Stillingene kan tas ut som 50 eller 100 % i løpet av prosjektperioden på fem år. (Det er ikke mulighet for å søke om utdanningsstillinger som f.eks. PhD i programmet.)
  • Forskningsstøttepersonell, inkludert koordinator
  • Driftskostnader, inkludert legemidler og materiell
  • Kjøp av tjenester fra forskningsstøtteenheter, inkludert ekstra infrastrukturkostnader for gjennomføring av prosjektene (f.eks. monitorering)
  • Kostnader til brukermedvirkning
  • Det kan ikke søkes om dekning av kostnader knyttet til institusjonenes faste utgifter (f.eks. husleie, strøm, renhold og administrative støttefunksjoner o.l.)

Særlige føringer for prosjektene:

 • Prosjektet må ha et klinisk forskningssamarbeid med aktiv deltakelse fra helseforetak eller private, ideelle sykehus i alle fire helseregioner. Forskningssamarbeidet må oppfylle kravene til medforfatterskap ihht. Vancouverreglene. Søknaden skal omtale hvordan det nasjonale samarbeidet vil gi merverdi.
 • Det må legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner.
 • Brukermedvirkning er obligatorisk.
 • Prosjektene skal fortrinnsvis gjøre bruk av nasjonal infrastruktur tilpasset formålet, f.eks. NorCRIN. Det forutsettes at prosjektene benytter systemer (f.eks. eCRF-løsninger) som tilfredsstiller gjeldende lovkrav.
 • Prosjekter kan inngå som del av et større nordisk eller internasjonalt samarbeid. Det forutsettes da at den norske delen har en sentral rolle i alle deler av prosjektet.
 • Prosjekter kan inkludere samarbeid med farmasøytisk industri. Et slikt samarbeid forutsetter likevel at prosjektet er forankret i søkerinstitusjonen og imøtekommer behov hos pasienten og tjenesten.
 • Det skal kun være én prosjektleder og én ansvarlig institusjon i hvert prosjekt. Det forutsettes at de deltakende institusjoner før prosjektstart inngår egen samarbeidsavtale som regulerer partenes rettigheter og plikter i prosjektet.
 • Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de deltagende institusjoner forskere/forskergruppene skal tydeliggjøres.

Krav til søknaden:

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk.
 • Prosjektet skal være forankret i og ledet fra en søknadsberettiget institusjon (jf. oversikten over søkerinstitusjoner.)
 • Prosjektet må ha samarbeidspartnere fra minst en av de angitte søkerinstitusjonene i alle fire helseregioner. Samarbeidspartnere må være oppført i søknadsskjema.
 • Obligatoriske vedlegg:
  • Prosjektbeskrivelse etter mal for KLINBEFORSK  (maks. 10 sider)
  • CV med publikasjonsliste for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere (maks. 5 sider per deltaker)

Andre vedlegg skal ikke inkluderes i søknaden og vil ikke behandles videre. Søknader som ikke tilfredsstiller kravene over vil bli avvist.

Søknader til KLINBEFORSK skal sendes inn gjennom de regionale helseforetakenes felles søknadsplattform eSøknad.

LogoNasjonalt forskningsprogram