Sentrale dokumenter

Programplanen ble vedtatt i det interregionale AD-møtet 25. april 2016 og er tilgjengelig her. (English version)


  • Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2016 til de regionale helseforetakene. Se lenke
  • Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg2021. Se lenke
  • Statsbudsjett for 2017; Prop 1S (2016-2017), post 78: Se lenke
  • Legemiddelmeldingen, Meld. St. 28 (2014-2015), avsnitt 22.5.1.: Se lenke