Kontaktpersoner

Program for klinisk behandlingsforskning administreres og koordineres av et eget sekretariat tilknyttet Helse Sør-Øst RHF som også håndterer programmidlene i samråd med og på vegne av de øvrige tre regionale helseforetakene.

Sekretariatet kan kontaktes på e-post: forskning@helse-sorost.no


For henvendelser knyttet til utlysningen og søknadsprosessen, føringer og elektronisk portal for søknadshåndtering kontakt sekretariatet for KLINBEFORSK ved:

Randi Vad, spesialrådgiver: forskning@helse-sorost.no

mobil: 936 18 028


For spørsmål av mer regional karakter knyttet til søknadsprosessen, kan følgende kontaktes:

  • Helse Sør-Øst RHF:

Randi Vad, spesialrådgiver: forskning@helse-sorost.no

mobil: 936 18 028

  • Helse Vest:

Sølvi Lerfald, rådgiver: solvi.lerfald@helse-bergen.no

mobil: 958 90 572

  • Helse Midt-Norge:

Henrik A. Sandbu, ass. fagdirektør: henrik.andreas.sandbu@helse-midt.no (overordnet ansvar, faglige spørsmål)

May Britt Kjelsaas, rådgiver: may.britt.kjelsaas@helse-midt.no (administrativt ansvar, praktiske vurderinger)

mobil: 926 19 584

  • Helse Nord:

Helen Sagerup, rådgiver: helen.sagerup@unn.no

mobil: 994 72 873