Brukermedvirkning

I program for klinisk behandlingsforskning er brukermedvirkning obligatorisk i alle prosjekter og skal omtales i søknadens prosjektbeskrivelse. Det skal beskrives hvem som er relevante brukere, samt redegjøres for omfang, innhold og betydning av brukermedvirkning. Brukerrepresentanter skal kunne ha innflytelse på design, planlegging, gjennomføring og formidling av prosjektene.

Hvem er brukere?

Brukere er de som drar nytte av forskningsresultatene, i denne sammenhengen primært pasientene. Pårørende kan også være brukere i de tilfellene hvor de helt eller delvis ivaretar pasientens interesser, eksempelvis når pasienten er et barn, er bevisstløs eller dement.

Merk! Pasienter som inkluderes i kliniske studier anses ikke umiddelbart som brukere. Ved brukermedvirkning i forskning, skal brukerne involveres aktivt i flere faser av forskningsprosjektet, som rådgivere eller, samarbeidspartnere.

Hva kan brukere bidra med?

Det overordnede målet med brukermedvirkning er at det skal bidra til økt nytteverdi og bedre kvalitet i forskningen. Resultater fra forskning får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. I tillegg vil pasienter ha personlig kjennskap til en sykdom, og derav ofte kunne gi et mer generelt perspektiv på problemstillingene innen forskningsfeltet. Fageksperter vil kunne ha en annen vinkling og erfaring enn pasienter som bruker en tjeneste eller lever med en helsetilstand.

Brukermedvirkning innebærer også en demokratisering av forskningen ved at de som den angår kan påvirke offentlig finansiert forskning.

I KLINBEFORSK skal brukere inkluderes i flere faser av forskningsprosjektet. Brukere kan f.eks.:

  • hjelpe til med å identifisere viktige forskningsspørsmål
  • bidra til forskningsdesign
  • delta i utvikling av lettforståelig spørreskjema eller informasjonsmateriell
  • bidra til økt rekruttering av pasienter til studiene
  • bidra til bedre deltagelse av pasienter underveis i prosjektet
  • bidra med formidling av forskningsresultatene

Hvor finner man brukere?

Brukere til forskningsprosjekter kan innhentes på ulike måter. Man kan f.eks. kontakte:

  • aktuell pasient-/brukerorganisasjon
  • lokalt eller regionalt brukerutvalg
  • brukerpaneler/pasientråd ved et helseforetak
  • ordinære pasienter med kjennskap til fagområdet